Spaarfondsreglement Reglement Spaarfonds Stichting Woongroep Uitgeest (SWU)

Overwegende dat:
*  de Stichting Woongroep Uitgeest (SWU) is opgericht, een bestuur is samengesteld en de statuten zijn vastgelegd;
*  sprake is van een ouderinitiatief met actieve participatie van toekomstig bewoners en hun ouders;
*  Stichting Woongroep Uitgeest en Stichting Kennemer Wonen voornemens zijn uiterlijk eind 2012 een appartementencomplex te realiseren aan de Kon. Wilhelmina straat te Uitgeest;
*  het de bedoeling is hierin te komen tot een woongroep voor 9 jongeren met een beperking en met beroep op zorg en
    begeleiding;
*  sprake zal zijn van individuele huur en zelfstandige bewoning van de appartementen;
*  de bewoners gebruik gaan maken van gezamenlijke ruimten waaronder entree, toiletten, keuken, woon/eetkamer, ontvangstruimte (85m2) en tuin;
*  het voornemen bestaat de gezamenlijke ruimten tevens te gebruiken voor initiatieven zoals workshops, evenementen en activiteiten;
*  rekening dient te worden gehouden met kosten voor huur, exploitatie (waaronder gas, water, licht, verzekering, abonnementen) en onderhoud (waaronder schoonmaak, reparatie) van genoemde gezamenlijke ruimten;
*  verder dient rekening te worden gehouden met kosten voor derving huur en daarmee derving van de bijdrage aan de gezamenlijke ruimte;
*   de toekomstige bewoners in principe samen volledig bijdragen in de totale kosten voor de gezamenlijke ruimten;
*   aanvullend rekening dient te worden gehouden met incidentele derving van de bijdrage van de bewoners aan de zorg en begeleiding door onverwachte en/of langdurige afwezigheid (bijv. door ziekenhuisopname, vakantie of verhuizingen);
*   een buffer in de vorm van een spaarfonds nodig is om de risico’s en maandelijkse lasten van de bewoners te beperken;
 
heeft het bestuur van Stichting Woongroep Uitgeest (SWU) ingaande 1 januari 2011 een Spaarfonds SWU opgericht met het volgende reglement:

Reglement Spaarfonds SWU
Artikel 1. Ingangdatum
Het reglement Spaarfonds SWU is op 16 maart 2011 vastgesteld als aanvulling bij de statuten van de Stichting Woongroep Uitgeest (SWU) en geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2011. Het spaarfonds SWU gaat in per 1 januari 2011.

Artikel 2. Uitvoering en verantwoording
Voor uitvoering van het reglement Spaarfonds SWU is het bestuur van Stichting Woongroep Uitgeest (SWU) verantwoordelijk. Jaarlijks wordt door de penningmeester verantwoording afgelegd in het kader van het jaarverslag. Voor verantwoording van het spaarfonds wordt jaarlijks een aparte kascommissie ingesteld bestaande uit penningmeester en minimaal één onafhankelijke derden.

Artikel 3. Aanwending spaarfonds
Het Spaarfonds SWU wordt incidenteel aangewend bij derving van de bijdrage voor zorg en begeleiding. Het gaat om incidentele tekorten in de zorgbegroting die bijvoorbeeld kunnen optreden door onverwachte en/of langdurige opname van bewoners in het ziekenhuis.
Het spaarfonds SWU wordt verder incidenteel aangewend bij derving van de maandelijkse bijdrage voor huur en servicekosten voor de gezamenlijke ruimten bestaande uit entree, toiletten, keuken, woon/eetkamer, ontvangstruimte (85m2) en tuin. De kosten voor huur en servicekosten van genoemde ruimten worden maandelijks individueel doorbelast aan de bewoners.
Het Spaarfonds SWU wordt verder incidenteel aangewend bij derving van de maandelijkse kosten van exploitatie -waaronder gas, water, licht, verzekeringen, abonnementen- en de maandelijkse kosten voor onderhoud -waaronder schoonmaak en reparatie- van genoemde ruimten. De genoemde kosten van exploitatie en onderhoud worden maandelijks individueel doorbelast aan de bewoners.

Artikel 4. Deelname
Deelname aan het spaarfonds SWU is voor bewoners verplicht en geldt voor eenieder die toegelaten is tot de wachtlijst en in aanmerking komt voor bewoning.

Artikel 5. Hoogte en vaststelling
De bijdrage aan het spaarfonds SWU bedraagt per deelnemer € 600,- per jaar (maandelijks € 50,-) in 2011 evenals in 2012. Voortzetting van het sparen en de hoogte van het bedrag wordt daarna jaarlijks vooraf (december) bepaald door het bestuur met instemming van de bewonersraad van Stichting Woongroep Uitgeest (SWU).

Artikel 6. Wijze betaling
Het bedrag wordt maandelijks bij voorkeur per automatische incasso voldaan uiterlijk op de laatste dag van ieder maand door overmaking van het bedrag op Rabo rekeningnummer NL48 RABO 0156 0563 80 van Stichting Woongroep Uitgeest (SWU) onder vermelding ‘spaarregeling’.

Artikel 7. Inkoopregeling
Tussentijdse deelnemers kopen zich in door met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 aan de bijdrage voor het spaarfonds SWU te voldoen. Hiervoor wordt een betalingsverzoek door de penningmeester van Stichting Woongroep Uitgeest (SWU) aan de tussentijdse deelnemer gedaan. Betaling kan direct, in 2 of 4 termijnen geschieden.

Artikel 8. Opzeggingstermijn
Opzegging van deelname aan het spaarfonds dient apart en schriftelijk te geschieden bij het bestuur van de Stichting Woongroep Uitgeest (SWU). Opzegging dient uiterlijk aan het eind van de maand te geschieden.

Artikel 9. Restitutie
Indien deelname aan het spaarfonds wordt opgezegd ontvangen de deelnemers het resterend bedrag minus 10% deelnamekosten terug.

Artikel 10. Bijdrage bestuur
Het bestuur van Stichting Woongroep Uitgeest (SWU) probeert externe gelden (subsidies/fondsen)
aan te trekken en stelt in haar vergadering vast welk bedrag van de aangetrokken subsidies wordt bestemd voor aanvulling van het spaarfonds SWU.

Artikel 11. Overig
In gevallen waarin niet is voorzien zal het bestuur van Stichting Woongroep Uitgeest een beslissing
Nemen.

Aldus vastgesteld door het bestuur van Stichting Woongroep Uitgeest (SWU) in haar bijeenkomst op 16 maart 2011 te Uitgeest,
Voorzitter,         Penningmeester,
Peter de Reus    Gerben Thijmes